afghanistan

اجتماعي


مجمو عه حل سوالات مربوط ادارات خدمات ملکی - صادق باشد ، به طبق قانون مقررات  ولوایح   وظایف خودرا نجام دهد ، پشت کار داشته باشد ، اسراراداره راحفظ سلوک نیک  باهمکاران      ومراجعین داشته باشد.                           1- یک کارمند خوب دارای کدام صفات میباشد توضیح دارید ؟                                   سلسله مراتب عبارت از تسلسل تشکیلاتی می باشد که از رده ها بالا به پا ین  هدایت و از پاین به بالا اعطاعت و گذارش می با شد که فواید ان کار به وجه حسن انجام می یا بد و نو اقص ان کار به کندی پیش می نماید ، اطاعت از اوامر کند ، پابندحاضری باشد ،رود      2- سلسله مراتب چیست وچه نواقص و فواید دارد ؟                                             ج- اداره عبارت نظام اجتما عی که یک تعداد افراد طبق قانون و مقرارات با هم اشتغال وظیفه داشته با شد                           3- اداره چیست ؟                                  ج- تشکیل عبارت از تقسیم وطبقه بندی وظایف. تثبیت مسولیت تفویض صلاحیت وایجاد روابط منتیقی بین واحد های اداری.                                      4- تشکیل چیست ؟                                ج- پلان عبارت ازدید قبلی برای انجام یک کار و یا طرح قبلا پیشبی شده برای فعا لیت های اسا سی جهت رسید ن به هدف مشخص و معین و نکات مهم ان عبارت از ب 1 بودیجه 2 هد ف 3 منابع بشری 4 و سا یل می با شد.     5- پلان چیست ودرترتیب پلان کدام نکات         درنظرگرفته میشود ؟                           ج- مدیر درلغت به معنی اداره کننده وکارگردان میباشد ودر اصطلاح مدیر شخصی است که مسولیت عملکرد تیم خود را به عده دارد.     6- مدیرکیست ؟                                ج- استراتیژی عبارت از برنامه جامع واحد و کامل است که بر مبنایی آن اهداف اساسی سازمان تعین میگردد.   7-ا ستراتیژی چیست ؟                    ج- 1- اصل هماهنگی ووحدت هدف 2- اصل سلسله مراتب 3- اصل تخصص 4- اصل وحدت امردهی 5- اصل حیطه نظارت 6-اصل صلاحیت و مسولیت 7- اصل تعادل 8- اصل انعطاف پزیری 9- اصل کارآیی.                   8- اصول اساسی اداره کدام ها اند ؟            ج- هدف عبارت از انجام و یا نتیجه مطلب است که همه فعالیت ها بسوی آن سوق داده میشود .                                                  9- هدف چیست ؟                                 ج- منابع عبارت از سرمایه مادی ومعنوی سازمان میباشد که شامل منابع ذیل میگردد : 1- منابع فزیکی 2- مالی 3- انسانی ومنابع غیر محسوس .                                           10- منابع چیست ؟                                ج- عبارت از جذب /  پرورش / تو سعه / و حفظ نیروی های لا یق و شا یسته کار جهت رسیدن به هدف اداره میبا شد.   11- منابع بشری چییست ؟ ج- عبارت از تعین اهداف وفعالیت ها با زمان بندی آن ،ارزیابی وانتخاب فعالیتها وبلاخره ترتیب شرح مصارف فعالیت میباشد .        12- پلان گزاری را توضیح دهید ؟            پلان عبارت ار پروسه تحلیل و تفکر است که راه را به سوی اهداف نزدیک میسازد و سه اصل عمده دارد 1 – اهداف پلان گذاری 2- فعالیت ها که این اهداف را پیاده میسازد 3- منابع که در بر آورد شده اهداف استفاده بعمل می آید     پلان گذاری تعربق نموده و سه اصل عمده که پلان گذاری باید در نظر گرفته شود کدام ها اند؟ ج- عبارت از مدیریت میبا شد و مدیریت عبارت از استفاده از منابع بشری و مادی جهت رسیده به هدف مشخص و معین با حداقل مدت و مصرف .               13- رهبری چیست ؟                             ج- مامور شخصی استکه درخدمت اداره دولتی مطابق احکام قانون بطور دایمی برای انجام یک وظیفه مشخص مقرر میشود .             14- مامور خدمات ملکی به کدام شخص گفته میشود ؟                                        ج- به پنج ردیف وده رتبه تقسیم شده ا ند –ردیف {الف}مافوق رتبه و فوق رتبه –رديف{ب}رتبه اول ودوم –رديف {ج}رتبه سوم ،چهارم و پنجم – رديف{ه}رتبه ششم ،هفتم وهشتم – رديف{د}رتبه نهم ودهم .     15- مامورین خدمات ملکی به چند ردیف و رتبه تقسیم گردیده اند ؟                   ج-  1 - سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد 2 - تا بعیت افغانستان را داشته با شد 3 - سند فراغت از مراجع تعلیمی و یا تحصلی داشته باشد 4 – به مریضی ها مضمن گرفتار نبا شد 5 – به جرم مرتکب نشده با شد     16- کدام شخص به صفت مامور خدمات ملکی پذیرفته میشود ؟                                ج- بکلوریا درمرکزدوبست ودرولایات چهاربست 2- فوق بکلوریا در مرکزسه بست ودرولایات پنج بست 3- لیسانس درمرکز   چهاربست بالاتر ودرولایات شش بست 4- ماستردرمرکز پنج بست ودرولا یات        5- دکتور درمرکز شش بست بالا تر .      17- رتبه شخص هنگام شمول به ماموریت به درجه تحصیل به کدام ترتیب تثبیت میشود ؟ ج- 1- معاش با ضمایم آن 2- رخصتی ها 3- ترفیع 4- تقاعد  5 – تامینا ت اجتماعی                               18- مامور دارای کدام حقوق میباشد ؟        ج- کسی که کار به وقت وزمان بوجه احسن اجرانماید نایل به اخذ تقدیرنامه می شود . وتقدیر نامه سه نوع می باشد. 1- درجه سوم 2- درجه دوم 3- درجه اول .                     19- تقدیرنامه چیست وچند نوع می باشد ؟    ج- 1- درجه سوم یک سال قدم وبرای مامور مافوق رتبه دوماه معاش 2- درجه دوم دوسال قدم وبرای مامور مافوق رتبه سه ماه معاش 3- درجه اول یک ترفیع وبرای مامور مافوق رتبه چهار ماه معاش                            20- امتیزات تقدیر نامه هارا بیان دارید ؟      ج- ترفیع مامور عبارت از ارتقای مامور ازرتبه موجوده به رتبه بالا تر              21- ترفیع مامور چیست ؟                      - 1- اکمال سه سال خدمت بالفعل 2- مساعد بودن  سجل یا فورمه ارزیابی 3- یا اخذ تقدیر نامه درجه اول                                               21- مامورچه وقت مستحق ترفیع شناخته میشود ؟                                   ج- 1- طبق قانون و شریعت وظایف خود را اجرا کند 2-مامور از صلاحیت مسولیت دارد 3- مکلف به رعایت سلسله مراتب است4- اطاعت آمرکند 5- مکلف است تا اسرار اداره را حفظ نماید6- از صلاحیت رسمی برای کار شخصی استفاده ننماید 7- کار خلاف قانون اجرا نکند.                                                                                                                                     22- وجایب مامور خدمات ملکی چیست ؟    ج- 1- موقف اصلی 2- خدمتی 3- عسکری  4- تحصیل 5- انفصال موقت .                23- مامور در جریان وظیفه چند موقف دارد ؟  عبارت از سند تعنینی است حکم عام مبنی بر اجرای یک موضوع برای مدت زمان محدود و یا نا محدود میبا شد فرمان چیست ؟ اجرای امر در یک موضوع یه شکل خاص حکم است فرمان عام است و حکم خاص است     حکم  چیست ؟ ج- قانون عبارت از تجویر صریح و معقول است که از طرف مقامات ذیصلاح برای تنظیم اجتماع وضع می گردد یا قانون عبارت از سند تقنینی است که برای تنظیم امور یک اداره وضع می گردد مقرره: عبارت ازسند تقنینی است که برای نظم اداره بوجود می اید واز قانون پاینتر قرار دارد لایحه ووظایف عبارت از سند تقنینی است که برای مشخص نمودن وظیف هرشخص اداره مشخص می نماید . 24- قانون،مقرره،لایحه ووظایف را تشریح وفرق بین آنها را توضیح نماید ؟        قانون اول از طرف یک کمیته در اداره مربوط طرح وتسویدمیشود بعدأ به وزارت عدلیه برای تدقیق میرود بعدآ به شورای وزیرآن برای تائید میرود بعدآبه پارلمان برای تصویب میرود و به توشیح ریس می رسد .                               مقرره توضیح قانون است در اداره طرح به وزارت عدلیه بعدآبه شورای وزیران و به توشیح ریس جمهور میرود لایحه وظایف در اداره از طرف یک کمیته ترتیب وبه منظور آمر اداره میرسد .                                 25- طی مراحل قانون ،مقرره ،لایحه و وظایف را تشریح نماید ؟                              ج- بودیجه عبارت از سند قانونی است که تمامی عواید ومصارف یک اداره برای یکسال پیشبینی می کند دراداره ترتیب میشود وبعدآ به وزارت مالیه میرود وبعدآ به شورای وزیران برای تصویب به پارلمان وتوسط ریس جمهور توشیح میشود .                                                                                                            26- بودیجه را تعریف وچگونه طی مرا حل میگردد ؟                                      ج – قانون اساسی قانونی است که تشکیلات وروابط قدرت های عمومی واصول مهم حقوق عمومی یک    کشوررامتضمن است که قانون اسا سی  کشورما دارای {162}ماده میبا شد.   27- قانون اساسی چیست ؟                 1 قانون اسا سی  2 قا نون فرعی قا نون به چند بخش تقسیم میشود ؟ ج – قانون عبارت از مجموعه قواید ، دساتیرومقرراتی است که راوبط بین افراد جامعه تنظیم مینماید ودارای مویده (جزا) میباشد .  یا عبارت از مصوبه شورای ملی و توشیح رئیس حمهور رسیده با شد                                           28 – قانون چیست ؟                      عبارت از پروسه است جهت دسترسی به یک نتیجه مطلوت با استفاده از قوای بشری که اعضای متشکله اداره عبارت از( رهبری – پلان گذاری – تشکیلات – سازماندهی و کنترول ) میبا شد تعریف اداره و منجمت ؟ ج – مقرره عبارت از سند قانونی میباشد که برای پیشبرد امور اداره وضع میگردد و طی مراحل ان ما نند قانون میبا شد صرف به پارلمان نمی رود       29 – مقرره چیست ؟                     قانون جامع است در سطح کشور تطبیق میشود که از طرف مقامات در اصلاح وضعه وبعد از توشیع زئیس جمهور در جریده رسمئ نشر ونافذ میگردد . مقرره عبارت از اصول است که اداره برای پیشبرد امور خویش وضع میکند . 30- فرق قانون ومقرره چیست ؟                یک سند تخنیکی و اداری است که در یک ساحه مشخص و ضح می گردد.   طرز عمل چیست ؟      عبارت از وضع یک سلسله معیار های وظیفوی که متکی به قانون و مقررات با شد  که از طرف اداره طرح و تو سط شخص اول اداره منظور می گردد . لایحه وظایف چیست ؟     1 – تمام معلومات ضروری را نشان دهد 2- تاریخ در لایحه وظایف ذکر گردد 3- تفصیل وظیفه مهمترین بخش لایخه وظایف است که باید به طور ی مفصل ذکر گردد 4- هر لایحه وظایف باید یطر به اهداف اداره اماده گردد محتویات لایحه وظایف را توضیح نمائید؟       ج  - بودیجه عبارت از سند قانونی است که در آن عواید ومسارف برای مدت معین (یکسال)تعین گردیده وبه دو نوع میبا شد .                                     1- بودیجه انکشافی                        2 – بودیجه حادی                            31 – بودیجه چیست ؟                         ج – خدمات ملکی عبارت از انجام تمام فعالیت های اجرائیوی و اداری است که طبق احکام قانون از طریق دولت صورت میگیرد .              32 – خدمات ملکی چیست ؟                  ج – حقوق در لغت به معنی راست ،درست وضد باطل میباشد ودراصطلاح عبارت ازمجموعه قواعد ومقررات است که در یک زمان معین درجامعه معین قابل تطبیق میباشد .                       33 – حقوق چیست ؟                         1 دین 2 – فرامین 3 – عرف عادات 4 – حقوق تعاملی 5 قانون       منابع حقوقی در افغا نستا ن چی است ؟ ج – بخاطرداشتن یک اداره سالم اولتراز همه باید یک پلان کاری منظم داشته باشیم. حسن سلوک ،روحیه کار دسته جمعی ، تبادله نظریات باپرسونل خود درنظر گرفتن لیاقت وشایستگی در قسمت انتخاب، پرسونل وتبدیل سیستم ابتدایی به مدرن وغیره ....                 34 – شماسهم خویش رادرآوردن اداره سالم چگونه ایفامی کند؟                  ج – رعایت اوامر آمرین ، جدیت در وظیفه ، صداقت ، پیشکار ،اخذ سجل مساعد واجرات او با قوانین هم آهنگ باشد                                           35 – کارکرد مامورین زیر دست را بعد از تعینات چگونه ارزیابی میکنید ؟   ج- ارزیابی به منظور تحسین وتثبیت شخصیت – اهلیت و شایستگی یک کارمند به (( هدف پلان کار به اهل کار است ))   41- ارزیابی چیست وهدف آن چی میباشد ؟                   ارزیابی عبارت از تفکیک نمودن کار خوب از د است  یا عبارت  از بخش کار افراد است  که در اثر ان عمل کرد افراد به میار های از پیش تنظیم شده مقایسه و نتیجه مثبت ان به اطلا کامندان رسانیده میشود و هداف ان قرار ذیل میباشد شناسای افراد به منظور جابجای موثر انها تشخیص افراد بی کفا یت و بی کار که باید در مورد ان ها در نظر گرفته شود شناسایی افراد که باید ارتقاع داده شود اشنایی با خوصصیات شخصی و استعداد های افراد   ارزیابی چیست و هدف ان چی میباشد ؟       سندی است که  موجودیت کارکن را در اوقات معین کار تثبیت می نماید  واداره امور کارکنان به  ترتیب کتاب حاضری ، مراقبت و نگهداشت ان مکلف میباشد . 42- دفتر حاضری چیست ؟ 1- حق استراحت 2-حق تامین شرایظ صحی و مصونیت کار 3- حق اموزش مجانی حرفوی 4- حق ارتقای ظرفیت کاری 5- - حق استفاده از تامینات اجتماعی 43- کارکنان مطابق اسناد تقنینی دارای چه حقوق میباشند ؟ نتیجه کار کرد مامور یا اداره در یک دوره مشخص و معین میبا شد که داری نکات ذیل میبا شد 1 قلم خورده گی نداشته با شد 2 بر اساس واقعیت ها استوار با شد 3 خلا ها و نقایص بر ملا گردد 4 پیشنهاد ها جهت رفع نوا قص تحریر گردد 5 تاریخ و امضا داشته با شد گزارش چیست ؟ عبارت از  فرمان – قانون – مقرره و لایحه می باشد 45  اسناد تقنینی چیست؟ زمانیکه در اداره مربوط خود مدت (11) ماه مسلسل کار نموده باشد . 46- یک کارکن جدید الشمول در نخستین سال کار خود چه وقت مستحق رخصتی تفریحی میگردد کارکن در سفر های خدمتی ، تبدیلی ، احضار یا اغزام به محل دیگر مطابق معیار های که توسط سند تقنینی تنظیم میگردد مستحق کرایه و  سفریه میباشد . 47- کارکن در کدام حالات مستحق سفریه شده میتواند ؟ در بخش اول حسب ذیل تشویق میگردد. 1-اعطای تحسین نامه 2-اعطای تقدیرنامه 3- اعطای مکافات مادی 4-اعطای مدال ،نشان یا لقب دربخش دوم ذیلاً تادیت میگردد 1- توصیه 2- اخطار 3- کسر معاش 4- تبدیلی 5- فسخ قرارداد 48- کارکن در برابراجرای کار به وجه احسن، ارتقای سطح بازدهی کار و بهبود کیفیت محصولات و بتکار ونو اوری چه نوع تشویق و برعکس در برابرتخلفات از انضباط کاری چه نوع تاًدیب میگردد ؟ بلی زمانیکه در نیجه تحقیق کارکن بری الذمه شناخته شود ایام تعلیق را مستحق معاش شناخته میشود . 49- هرگاه یک کارکن درارتباط وظیفه تحت نظارت قرارگیرد و در نتیجه تحقیق برالذمه شناخته میشود ایا ایام تحقیق را مستحق معاش وامتیازات میگردد ؟ کارکن که در جریان وظیفه فوت نماید مستحق معادل شش ماهه مزد با ضمایم به اساس اخرین رتبه ودرجه میگردد . 50- مساعدت مالی (اکرامیه ) به خانواده کارکن متوفی به منظور تکفین و تدفین ان چه مقدار است ؟ مساعدت مالی به کارکن حین تقاعد وی معادل ده ماهه معاش با ضمایم به اساس اخرین رتبه یا درجه ان میباشد 51- مساعدت مالی برای کارکن حین تقاعد چه میباشد ؟ کارکن بعد از اکمال سن شصت وپنج سالگی به تقاعد سوق میگردد.و در صورت ضرورت مبرم اداره به موافقه کارکن که توان کار را داشته باشد دوره کار کارکن الی مدت ده سال دیگر تمدید میگردد. 52- کارکن بعد از اکمال کدام سن به تقاعد سوق میگردد. و در صورت ضرورت مبرم اداره به موافقه کارکن که توان کار را داشته باشد الی چند سال تمدید میگردد . 1- داشتن تابعت افغانستان 2- اکمال سن هجده سالگی 3- تصدیق مقامات مربوط صحت عامه بر مصاب نبودن با امراض ساری و مزمن که مانع اجرای وظیفه گردد 4- داشتن سند تحصیلی از مراکز تعلیمی رسمی 6- داشتن اهلیت کار وکفایت ان 7- 53- کدام اشخاص به صفت مامور خدمات ملکی پذیرفته میشود ؟         1 الغای  تشکیلا ت کهنه و غیر موثر 2 – از بردن بیکاری ها ی مخفی 3 – انکشاف سیستم اداره عامه 4 – با لا بردن ظرفیت های کاری منابع بشری 5 استخدام به اساس رقابت ازاد پیا مد ریفورم جدید اداری ؟         تقدیرنامه سه نوع است 1- درجه اول 2- درجه دوم 3- درجه سوم 1- تقدیرنامه درجه اول حاوی یک رتبه ترفیع بوده که به پیشنهاد وزیر یا امر اعطای درجه اول وتائید رئیس جمهوراعطا میگردد و برای مامورمافوق رتبه متضن چهارماهه معاش با اجزا وضمایم ان میباشد 2- تقدیر نامه درجه دوم حاوی دو سال قدم میباشد که به پیشنهاد وزیر یا امر درجه اول و منظوری رئیس جمهور یا معاونین رئیس جمهوراعطا میگرددو برای مامورمافوق رتبه متضمن سه ماهه معاش با ضمایم ان میباشد 3- تقدیرنامه درجه سوم حاوی یک سال قدم بوده که به پیشنهاد امر مربوط ومنظوری وزیر یا امر اعطای درجه اول یا راسا از طرف مقامات اعطا میگردد برای مامورمافوق رتبه متضمن دو ماهه معاش با ضمایم ان میباشد 54- تقدیر نامه چند نوع است و چه امتیازات دارند؟ 1- کارمند حایز شهادتنامه بکلوریا در مرکز دو بست و در ولایات چهار بست 2- کارمند فوق بکلوریا در مرکز سه بست و در ولایات پنج بست 3- کارمند لیسانس در مرکز چهار بست و در ولایات شش بست 4- کارمند ماستر در مرکز پنج بست  5- کارمند دوکتورا در مرکز شش بست بالاتر مقرر شده میتوانند . 55- کارمند جدید التقرر در مرکز وولایات نظر به تحصیلات درکدام بست ها ی بالائی  مقرر شده می توانند ؟         مامور به وظیفه ایکه امر سجل دهنده اولی ازاقارب او باشد مقرر شده نمی تواند اقارب مامور به این منظور عبارت از پدر، پسر و برادر میباشد . 56- مامور چه نوع قرابت با امر اداره داشته باشد که مانع تقررش در اداره میگردد؟ مامور دارای حقوق معاش با ضمایم و سایر تادیات برطبق اسناد تقنینی ،رخصتی ها ، ترفیع ، حق تقاعد وسایر تامنات اجتماعی میباشد. 57- مامور خدمات ملکی دارای چه نوع حقوق میباشد؟ 1- اکمال سه سال خدمت باالفعل 2- مساعد بودن نتیجه ورقه ارزیابی اهلیت ( مدت خدمت برای ترفیع به فوق رتبه و مافوق رتبه چهار سال میباشد) 3- مامور مافوق رتبه بعد از یکسال خدمت بالفعل در مافوق رتبه مستحق (15) فیصد معاش 4- بعد از دو سال خدمت بالفعل درمافوق رتبه مستحق (25) فیصد معاش 5- بعد از سه سال خدمت بالفعل مستحق (50) فیصد معاش 6- بعد از چهار سال خدمت بالفعل مستحق (75) فیصد معاش شناخته میشود . 58- کارمند تحت کدام شرایط به ترفیع نائل میگردد؟ و مامور مافوق رتبه بعد از چه مدت ها مستحق ترفیع  معاش فیصدی اضافی میگردد؟ 1- موقف اصلی 2- موقف خدمتی 3- موقف خدمت عسکری 4- موقف تحصیلی 5- موقف انفصال وقت . 59-مامور در جریان وظیفه دارای کدام مواقف میباشند؟ تعلیق عبارت از انفصال موقت مامور از وظیفه میباشد ودر دو حالت به خالت تعلیق قرار میگیرد 1- درحالت که مامور تحت اتهام قرار کیرد و توقیف شود . 2- درحالتیکه به مقصداجرای تحقیق و محاکمه دست مامور از کار گرفته شود . 60- تعلیق چیست و ماموردرکدام حالت به موقف تعلیق قرار میکیرد؟ بلی مامور میتواند مجددا" با حفظ رتبه شامل کار شود ویا تقاعد خویش را مطالبه نماید البته مدت که مستعفی بوده دردوره خدمت اومحاسبه نمیشود وتقاعد ش ازتاریخ منظوری استعفا اش محاسبه میگردد. 61- ایا مامور مستفعی میتواند مجددا" شامل کار ویا تقاعد خود را مطالبه نماید ؟ ماموریکه حداقل ده سال سابقه  کار داشته باشد میتواند درخواست استعفانماید ودر حالت اضطرار استعفا مامور جواز ندارد. 62 – کدام مامور میتواند تقاضای استعفا نماید ودر کدام حالت استعفا مامور جواز ندارد ؟     بلی مامور تارک وظیفه نیز مستعفی شناخته شده وتمام مواد مستعفی بالای ان تطبیق میشود . 63 – ایا مامور تارک وظیفه مستعفی شناخته میشود یا خیر؟ کارکن خدماتی شخصی است که به اساس قرارداد معین غرض انجام خدمات ممد کار در اداره استخدام می شود. 64- کارکن خدماتی کیست ؟ دفتر حاضری سندی است که موجودیت کارکن را در اداره دراوقات کار تثبیت و اداره امور کارکنان مکلف به تنظیم ، ترتیب و نگهداشت ان می باشد . 65- دفتر حاضری چیست ؟ عبارت از توافق کتبی کارکن و اداره یا کارفرما میباشدکه به موجب ان کار کن طبق لایحه وظایف درمقابل دریافت مزد وسایر حقوق و امتیازات دوره ً کار ، برای مدت معین یا غیرمعین انجام خدمت مینماید 66- قرارداد کار چیست ؟ 1- انجام خدمت عسکری 2- اشتغال در وظایف انتخابی 3- توقف موقت کار 4- اتهام به جرم و تحت توقیف و تحقیق قرارگرفتن 5- حوادث غیر مترقبه 6- تعلیم و تحصیل 67- قرارداد کار در چه وقت درحالت تعلیق قرارمیگیرد. 1- به توافق طرفین 2- ختم قرارداد معین کار 3- تقاعد 4- وفات 5- معلولیتی که مانع انجام کار شود 6- توقف کار بیشتر از شش ماه 7-محکومیت نهائی به جزائی که مانع دوام کارشود 8- تخطی مکرر بعد از تطبیق موًیدتادیاتی9- امتناع کارکن از کار بعد از تعین مجدد وی به کارقبلی 10- عدم قناعت بخش بود ن دورهً ازمایشی   68- قرار داد در کدام حالات فسخ میگردد؟ 1- در صورتیکه مدت کارشان  الی یک سال باشد مستحق یک ماهه معاش با ضمایم 2- در صورتیکه مدت کارشان ازیک الی پنج سال باشد دوماهه معاش باضمایم 3- درصورتیکه مدت خدمت کارکن بیشتر از پنج سال الی ده سال باشد مستحق چهارماهه معاش با ضمایم 4- در صورتیکه مدت خدمت کارکن بیشتر از ده سال باشد مستحق شش ماهه معاش با ضمایم میگردد 69- کارکنانی که قرارداد شان فسخ میگردد مستحق چه امتیاز به نام مساعدت کاریابی میگردند؟ 1- مدت (20) روز رخصت تفریحی 2- مدت ( 10) روز رخصت ضروری 3- مدت (20) روز رخصت مریضی 70- یک کارکن در یک سال برعلاوه رخصتی ها ی عمومی چه رخصتی ها ی دیگر را مستحق میشود ؟ 1- بعد از تکمیل سن (65) سالگی  2- بعد از تکمیل مدت (40) سال خدمت بالفعل 3- کارکنی که به اساس حکم محکمه بیشتر از دو سال به حبس محکوم گردد به تقاعد سوق میگردد. 71- یک کارمند در کدام حالات به تقاعد سوق داده میشود ؟ 1- ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور 2- تثبیت وظایف خدمات ملکی 3- استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت  ، لیاقت  وشایستگی  4- تنظیم اساسات امورذاتی 72- اهداف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی چه است ؟ مامور خدمات ملکی شخصی است که جهت اجرای وظایف اجرائیوی و اداری مربوط طبق احکام  قانون توسط دولت استخدام میگردد . ردیف ها و رتب مامورین خدمات ملکی طبق سند تقنینی مربوط تنظیم میگردد . 73- مامور خدمات ملکی کیست ؟   1- اداره خدمات ملکی 2- بورد تعینات خدمات ملکی 3- بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی 4- دارالانشا اصلاحات اداری . 74- کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی متشکل از کدام ادارات میباشند ؟ 1- تابعت افغانستان را داشته باشند 2- حد اقل سن (30) سالگی را تکمیل نموده باشند 3- دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی باشند 4- دارای شهرت نیک و حسن سلوک باشند 5- به جنایت و جرایم ضد بشری محکوم نگردیده باشند 75- اعضای کمیسیون باید دارای کدام اوصاف باشند ؟ 1- عدم موفقیت دراجرای وظایف محوله 2- سوً استفاده از صلاحیت های وظیفوی 3- محکومیت به جرایم جنایت و جنحه یا جرایم ضد بشری حین تصدی وظیفه. 76- اعضای کمیسیون در کدام حالات ازطرف رئیس جمهور عزل شده میتوانند ؟             کنترول عملیه ایست که به موجب ان ازصحت اجراات و فعالیت ها در عرصه های مختلف امور مالی و حسابی اطمینان حاصل میگردد . کنترول بر دو نوع بوده 1- کنترول قبلی که از طرف نماینده وزارت مالیه طور دوامدار صورت میگیرد 2- کنترول بعدی که از طرف اداره کنترول وتفتیش مطابق پلان در ختم هر سال مالی صورت میگیرد . 77- کنترول چیست و بر چند نوع است ؟ تفتیش عملیه بازرسی منظم ، و تحلیلی معاملات ، حسابات ، عملیات و گزارشات نهاد های دولتی وغیر دولتی بوده که درختم فعالیت ها وپایان سال مالی به ملاحظه اسنا د صورت میگیرد . 78- تفتیش چیست ؟ بازرسی عملیه ایست که به موجب ان نتایج تفتیش تحقق می یابد . 79- بازرسی چیست ؟ تفتیش داخلی ارزیابی فعالیت ها واجراات مالی وحسابی را به شکل دوام دار در جریان سال برسی و رهنمایی من نماید 80- تفتیش داخلی چیست ؟ نتیجه اخر مصارف سا ل مالی و عواید و مصارف دولت  به مقایسه بودیجه را قطیه گویند   81- حساب قعظیه دولت چه است ؟ استعلام سند رسمی  اداره میباشد که از ان جهت بدست آوردن معلومات از ادارات مراجع ذیربط استفاده به عمل میاید و  خبر گرفتن و خبر پرسیدن است . استعلام را تعریف نمائید ؟ مکتوب سند رسمی کتبی یک اداره می باشد  یا وسیله ارتبا ط رسمی در مورد اجراات مورد نظر بین وزارات خانه ها ادارات . موسسات استفاده میگردد .  که تشکیل از سه قسمت می با شد .1 مبدا - که شروع ان و عنوان اشکار مینماید 2 – وسط – بیانگر مطالب اداره  3 – اختتام – اجراات را در بر میگیرد . مکتوب چیست ؟ عبارت از جابجا کردن مامورین ، و مستخدمین به اساس لیاقت ، شایستگی ، مسلک و رشته آن میباشد . استخدام چیست ؟ سند رسمی تحریری یک اداره است که از ان در رابطه تقرری ها اخذ منظوری ها و در رابطه تهیه اجناس و لوزم مورد ضرورت استفاده بعمل می اید پیشنهاد چیست ؟ ماموریت عبارت از مکلفیتی است . به مقصد خدمات و اجرای وظیفه معین و ضروری . تعریف ماموریت ؟ 1- بورد رسیدگی به شکایات مطابق حکم مدرج فقره (6) ماده پنجم قانون خدمات ملکی متشکل ازسه نفر عضو میباشد . اعضای بورد ازمیان خویش یک نفر را برای مدت یکسال به حیث رئیسانتخاب مینمایند .ُ  بورد رسیدگی به شکایات دارای چند عضو بوده ؟  و رئیس بورد چگونه انتخاب میگردد ؟ 1- رسیدگی به شکایات مامورین در مورد تجویزموًیدات تادیبی غیر موجه 2- رسیدگی به هدایات و اوامر غیر قانونی 3- رسیدگی به تخطی ازاحکام مندرج مقرره طرزسلوک مامورین خدمات ملکی 4- رسیدگی به شکایات مامورین خدمات ملکی ناشی از امتناع ازپذیرش درخواستی ها بدون دلایل معقول 5- رسیدگی به شکایات عدم دسترسی به سوانح شخصی 6-رسیدگی به شکایات ناشی از برخورد تبعیض آمیزو غیر عادلانه درمرحله استخدام ازطرف بورد تعینات یا کمیته استخدام وزارت خانها 7- اتخاذ تصمیم در مورد تعینات تبعیض آمیز وغیر عادلانه 8- رسیدگی به سایر شکایاتیکه ازطرف بورد رسیدگی به شکایات قابل ارزیابی دانسته شود 9- ارائه گذارش اجراات ربعوار وسالانه به مقام ریاست جمهوری از طریق رئیس کمیسیون وظایف و صلاحیت های بورد رسیدگی به شکایات را  واضح سازید ؟ 1- طرح و تطبیق پالیسی اداری دولت جهت ایجاد اداره سا لم غیر جانب داری فارغ از دخالت سیاسی و سپردن کار به اهل کار 2 – تشخص و پیشنهاد نصب مامورین عالیرتبه ملکی به ریاست دولت متکی به معیار های لیاقت و کفایت  3- نظارت از تعیینات مامورین ملکی پا ین رتبه بر اساس لیاقت و شا هستگی 4 – نظارت از تطبیق پروگرام اصلاحات اداری در وزارت خانه ها ادارات دولتی  5 – همکاری با تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی حهت ایجاد اداره سالم  و ظایف کمیسیون چیست ؟ قدرت تشخیص – قدرت تطبیق – قدرت ارتباط را داشته با شد اوصاف امر خوب چیست ؟  1 – تشخیص و پیشنهاد استخدام – ترفع – تبدیل – تقاعد – رفع تقاعد و سایر امور ذاتی مامورین عالیرتبه خدمات ملکی جهت منطوری به رئیس جمهور 2 – مطالبه معلومات درمورد بستهای خالی از وزارت ها و ادارت دولتی 3 – تصویب معیار های انتخاب ترتیبب فهرست مختصر و انتخاب نهائی کاندیدان 4 – رهبری کارکمیته های انتخاب ترتیب فهرست مختصر و انتخاب نهائی 5- پیشنهاد کاندیدان منتخب جهت منظوری به رئیس جمهور وظایف و صلا حیت های بورد تعیینات خدمات ملکی؟  ماموری است که متصدی بالفعل نبوده و در حالت انتظار میبا شد که یظر به قانون الی مدت شش ماه سر نوشت وی با ید تعین گردد . هر گاه در یک اداره بست وجود نداشته باشد تقرر مامور صورت گرفته نمتواند مامور منتظر با معا ش کیست ؟ هر گاه بست یک مامور حذف و یا در تشکیل از بین می رود مامور در حالت انتظار قرار می گیرد که میتواند منتظر با معاش یا بدون معاش باشد . انتظار کدام حالت را میگویند ؟ از رهنمایی قوانین و مقرارات در مورد حل پرابلم های کاری از کدام میتود استفاده کرده متوانید ؟ 1 – تنظیم اسناد در فائیل های جداه گانه 2- ترتیب پلان کاری برای فعالیت های یومیه 3- ارسال احکام هدایات و مکاتیب  به مراجعه مربوطه 4- همکاری نزدیک و تفکیک و تنظیم استاد و گزارشات با رئیس مربوطه برای اینکه امور اداری ریاست بصورت درست تنظیم شود و استاد بدون ضیاع وقت در اختیار متقاضیان قرار داداه شود چگونه عمل مینماید و از کدام روش و میتود ها برای تهظیم درست کار ها استفاده میکنید؟ وظیفه برای یک مامور نظر به پست که مامور در ان تعین گردیده داده میشود . ولی لازم است حین تعین مامور در بست باید اسناد تحصیلی تجربه کاری اهلیت کاری صدافت و پشت کار و سایر خصوصیات شخص در نظر گرفته میشود وظیفه برای یک مامور بر اساس کدام معیار ها تعیین میگردد؟ قانون خدمات ملکی به اساس ماده 50 قانون اساسی  به منظور ایجاد اداره سالم تتبیق اصلاحات در سیستم اداری و طرز فعالیت اداره خدمات ملکی وضع گردیده است قانون خدمات ملکی نظر به کدام ماده قانون اساسی ایجاد گردیده است؟ ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات درسیستم اداری کشود تثبیت وظایف خدمات ملکی استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت لیاقت و شاهستگی تنطیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت خدمات ملکی     هدف این قانون چیست؟ 1- اداره تنظیم و عرضه خدمات دولتی 2- طرح پالیسی خدمات ملکی  تهیه و اریه های  مشوره های مسلکی 3- طرح و ترتیب قوانین فرامین و مقرره مربوط و تتبیق ان    خدمات ملکی شامل کدام فعالیت ها میباشد ؟ ریاست دارالانشا اصلاحات اداری در امور اجرائیوی مالی و اداری کمیسیون طبق لایحه وظایف مربوظ تحت اثر رئیس کمیسیون فعالیت می نماید 2- دارالانشا جریان تطبیق برنامه ها پروژه ها و فعالیت های اصلاحات اداری را ارزیابی و نظارت نموده گزارش انرا به رئیس کمیسیون ارایه مینماید   و ظایف ریاست دارالنشا ؟ وظیفه تقرر تبدیل ترفیع و تقاعد کارمندان را بدوش دارد ریا ست ما مورین از نظر حقوقی یک سامان سیاسی است که دارای موفعیت جغرا فیایی و مرز های تعین شده بین المللی با شد و تحت اداره یک قدرت عالیه قرار داشته باشد .   دولت ؟ دفاع از استقلال حاکمیت ملی  تمامیت ارضی تمامیت ارضی تا مین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از جمله وظایف اساسی دولت می باشد .   وظایف اصلی دولت ؟ عبارت از قوا اجرائیوی است که پا لیسی دولت را در جامعه تطبیق مینماید .     حکومت ؟ در اصطلاح  به معنی مجلس است که صلاحیت قانون گذاری و تصویب بودیجه دولت را دارآ میباشد.   پار لمان ؟  موضوعات که به اساس پیشنهاد ادارات و فیصله شورای  وزیران  به  تصویب رسیده  باشد مصوبه ؟ 1 – رهبری سیستم اداره عامه در کشور 2- انسجام و هماهنگ ساختن تشکیلات اداری دولت با سیر تکامل و ارتقا جامهه 3- تنظیم و اصلاح بهتر امور اداره در دستگاه دولت  4- تنظیم و اصلاح بهتر امور مربوط به مامورین دولت اهداف کمیسیون ؟                                     ترتیب کننده: محمدنعیم { یادگاری }  
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱ساعت 7:52  توسط mayar  |